Etický kódex členov LIONS klubov

  1. Presvedčenie o dôstojnosti svojho poslania dokazovať činorodou snahou, aby som si zaslúžil uznanie za to, čo som vykonal.
  2. Hľadať úspech alebo žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom patrí, ale nie za cenu straty úcty k sebe samému, z dôvodu neoprávnenej výhody, ktorú som získal.
  3. Myslieť na to, že budovaním vlastnej existencie nie je nutné ničiť existenciu niekoho iného, že je treba byť lojálnym k ostatným a úprimným voči sebe.
  4. Pri vzniku pochýb o čistote a spravodlivosti svojho postoja alebo správania sa k svojím blížnym, hľadať pôvod pochybností predovšetkým v sebe samom.
  5. Priateľstvo považovať za cieľ a nie za účel, ktorý svätí prostriedky. Pochopiť, že práve priateľstvo sa nemeria službou jedného voči druhému. Skutočné priateľstvo neočakáva nič, avšak každú službu akceptuje v tom duchu, v ktorom bola poskytnutá.
  6. Vždy si byť vedomý svojich povinností občana k svojmu národu, svojej krajine a svojmu spoločenstvu. Svojim postojom, slovami a činmi im prejavovať neochvejnú vernosť a veľkoryso im venovať svoj voľný čas, prácu a prostriedky.
  7. Svojim blížnym pomáhať - nešťastných utešiť a povzbudiť, slabých podporiť a svojim imaním pomôcť tým, ktorí sú v núdzi.
  8. Byť obozretný s kritikou a štedrý s chválou; budovať a nie ničiť.